Pohledávky

Působíme na celém území ČR, v rámci zahraničních pohledávek pak spolupracujeme na území SR se soudním exekutorem a v dalších státech EU pak využíváme spolupráce německé detektivní agentury a jejich zřízených expozitur.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek pro klienty provádíme na základě příkazní smlouvy dle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb. a násl. Obchodního zákoníku.

Řešíme vztah věřitel - dlužník pouze mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem, přičemž využíváme všech informací o daném subjektu se zachováním dobrého jména klienta. 

  • výše odměny je závislá na výši, druhu a stavu dané pohledávky, ale nárok na provize vznikne až z námi vymožené částky.
  • procento úspěšnosti je závislé zejména od stáří a druhu pohledávky (pohybujeme se kolem 80 %)
  • náklady spojené s vymáháním jsou předem přesně limitovány ve smlouvě (limit je závislý od působnosti dlužníka - území Brna, Jihomoravského kraje, ČR nebo zahraničí) a slouží k ověření 
    a získání nových poznatků o dlužníkovi důležitých pro samotné úspěšné vyřešení vzniklé pohledávky.

Odkup pohledávek

Další oblastí je samotný odkup pohledávek, který řešíme Smlouvou o postoupení pohledávek podle § 1879 a násl. Občanského zákoníku.

Po předání podkladů k vzniklé pohledávce, a to jak u fyzických tak i právnických osob (vždy pouze kopie), zjistíme majetkové poměry dlužníka, jakož i další poznatky a na základě získaných informací je následně stanovena bonita samotné pohledávky.

Výše a doba úplaty se pak individuálně stanoví v samotné smlouvě o postoupení.

Správa pohledávek

Podstatou správy pohledávek je zajištění Vašich pohledávek tehdy, než se stanou nedobytnými ( to se rozumí 30, 60, 90 a více dnů po splatnosti ). Čím je doba po splatnosti  větší, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze. My se snažíme co nejrychleji  reagovat na neuhrazené dlužné částky tak, aby nevznikla situace, že věřitel bezúročně úvěruje své dlužníky a sám postrádá hotovost k podnikání nebo dalšímu rozvoji firmy.

V souvislosti s mimosoudním řešením pohledávek nabízí naše společnost souběžně klientovi řešení i případných 
Vašich závazků.

V obchodním styku dále poskytujeme svým klientům před uzavřením smluv s novým zákazníkem tzvpředkontraktačníservis, jehož cílem je na základě získaných informací minimalizovat případné finanční riziko při uzavírání obchodu!